Minőségre és jelölésre vonatkozó szabályok


A szőlőszaporítóanyagok minőségére és jelölésére vonatkozó legfontosabb szabályok

Aki szőlőültetvény telepítését tervezi, ajánlott tisztában lennie azzal, hogy a szőlőszaporítóanyag előállítást, mint tevékenységet és a szaporítóanyag előáttítókat szigorú szabályok, előírások kötik tevékenységük végzése során. A szaporítóanyag megvásárlásakor tanácsos az alábbi szempontok figyelembe vételével, faiskolai engedéllyel rendelkező szőlőszaporítóanyag előállítótól ellenőrzőtt terméket vásárolni, amelyet hivatalos, hatósági címke különböztet meg a nem ellenőrzött szaporítóanyagtól.

Az alábbiakban ismertetjük a szőlőszaporítanyag előállítására, minőségi követelményeire és jelölésére vonatkozó legfontosabb előírásokat, aki pedig részletesebb ismereteket kíván szerezni, tanulmányozza a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII.28.) FVM rendeletet.


1. A növényállománynak fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie, valamint szükség esetén klónazonosnak és klóntisztának.
2. Az egyes tételeket az ültetvényben legalább a sortávolságnak megfelelő sávval egymástól elkülönítették, táblával megjelölték (fajta, klón, alany, telepítési év, kategória, terület, tőkeszám vagy a tételszám), a területről a vázrajzot fajtánként a sorok feltüntetésével elkészítették, és az izolációs távolságot megtartották.
3. A szaporító terület művelési feltételeinek és a növények fejlettségi stádiumának lehetővé kell tenniük a fajtaazonosság és a fajtatisztaság, valamint szükség esetén a klónazonosság és a klóntisztaság, továbbá a növényegészségügyi állapot megfelelő ellenőrzését.
4. A talaj vagy szükség esetén a termesztőközeg esetében megfelelően biztosított a károsító szervezetektől vagy azok vektoraitól, különösen a vírusbetegségeket hordozó nematódáktól való mentesség. A törzsültetvényeket és a szőlőiskolákat olyan megfelelő feltételek mellett kell létesíteni, hogy elkerülhető legyen a károsító szervezetekkel való megfertőződés veszélye.
5. A szaporítóanyag értékét csökkentő károsító szervezetek jelenléte a lehető legalacsonyabb szinten legyen.
6. Szőlőiskolát nem lehet termő szőlőben és attól 3 méteren belül telepíteni, a szőlőiskola lelevelezésének és felszedésének legkorábbi határideje október 20.
7. Gyökeres dugványok és oltványok előállításához felhasznált szaporító alapanyagok, szőlővessző részek csak eredményesen vizsgált állományokról (törzsültetvény stb.) származhatnak.
8. A törzsültetvényekben és szőlőiskolákban évente legalább egy hivatalos ellenőrzést el kell végezni. További növényegészségügyi ellenőrzést olyan vitás esetekben kell végezni, amely viták a szaporítóanyag minőségi romlása nélkül eldönthetők.

I. Általános feltételek

1. A szaporítóanyagnak igazolt származásúnak kell lennie, a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve valamely tagállam illetékes hatósága által szaporítás céljára elfogadott állományból származzon.
2. A szaporítóanyagnak fajtaazonosnak és fajtatisztának, és szükség esetén klóntisztának kell lennie, standard szaporítóanyag forgalmazásakor 1%-os fajtakeveredés megengedett.
3. A szaporítóanyag minimális technikai tisztasága 96%. A következők technikailag nem tekintendők tisztának:
a) teljesen vagy részben kiszáradt szaporítóanyag, még abban az esetben is, ha kiszáradás után vízben áztatták,
b) károsult, csavarodott vagy sérült szaporítóanyag, különösen, ha a sérüléseket jégverés vagy fagyás idézte elő, vagy azok nyomódottak, töröttek,
c) az alábbi III. pontban meghatározott követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyag.
4. A vesszők kielégítő beéredést mutatnak. A fa-bél arány a fajtának megfelelő.
5. A szaporítóanyag értékét csökkentő károsító szervezetek jelenléte a lehető legalacsonyabb szinten legyen. A hatékonyan nem kezelhető, károsító szervezeteknek tulajdonítható egyértelmű jeleket vagy tüneteket mutató szaporítóanyagot el kell távolítani.

További követelményekről IDE kattintva olvashat.

Szaporítóanyag áruféleségtől függően a következők szerint kell a csomagolási egységeket, kötegeket kialakítani:

1. Gyökeres szőlőoltvány
Darabszám: 25, 50, 100 vagy 100 többszörösei. Maximális mennyiség: 500

2. Gyökeres európai szőlő dugvány vagy gyökeres alany szőlődugvány
Darabszám: 25, 50, 100 vagy 100 többszörösei. Maximális mennyiség: 500

3. Nemes oltóvessző legalább 5 használható rüggyel rendelkező egyrügyes (oltócsap)
Darabszám: 100 vagy 200, 500 vagy 500 többszörösei zsákban. Maximális mennyiség: 200, 5000

4. Alany oltóvesszők
Darabszám: 100 vagy 100 többszörösei. Maximális mennyiség: 1000

5. Nemes és alany dugványvesszők
Darabszám: 100 vagy 100 többszörösei. Maximális mennyiség: 500I. Kis mennyiségek

Amennyiben szükséges, a csomagok és kötegek mérete (darabszáma) a fenti 1. oszlopban felsorolt szaporítóanyagok minden típusa és kategóriája esetén a fenti 2. oszlopban feltüntetett minimális mennyiségeknél kisebb is lehet.

II. Gyökeres szőlőnövények bármilyen termesztőközegben cserépben, rekeszben vagy ládában.

A darabszám és a maximális mennyiség nem alkalmazandó.


I. Kötelezően előírt információk

1. EK-előírásnak megfelelő
2. Előállító ország
3. Certifikációért vagy ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam, vagy betűjelük
4. A zárolásért felelős személy neve és címe vagy azonosítószáma
5. Faj
6. Szaporítóanyag típusa
7. Kategória
8. Szaporítóanyag fajtája és adott esetben klónja. A gyökeres szőlőoltványok esetén ezt az alany és a nemes komponensre vonatkozóan is fel kell tüntetni.
9. Tétel hivatkozási száma
10. Mennyiség
11. Hosszúság - kizárólag az oltásra nevelt alanyvesszők esetén: ez az érintett tétel szőlővesszőinek minimális hosszára vonatkozik
12. A szaporítóanyag előállításának éve

II. MinimumfeltételekA címkének az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

1. A címkét kitörölhetetlen módon kell kinyomtatni, továbbá könnyen olvashatónak kell lennie.
2. A címkét szembetűnő, könnyen észrevehető helyre kell elhelyezni.
3. Az I. pontban meghatározott információkat semmilyen módon - más írással vagy ábrával - nem lehet eltakarni, olvashatatlanná tenni vagy megszakítani.
4. Az I. pontban meghatározott információkat ugyanabban a látómezőben kell megjeleníteni.

III. A végső fogyasztóknak szánt kis mennyiségek tekintetében alkalmazott eltérés

1. Egynél több egységre érvényes címkénél
Az I. pont 10. alpontjában meghatározott címke esetén előírt információ: „A csomagok vagy kötegekben található egységek pontos száma”.

2. Egyetlen egységre érvényes címkénél
Az I. pontban megállapított információk közül nem kell feltüntetni: - szaporítóanyag típusa,- kategória,- tétel referenciaszáma,- mennyiség,- az oltásra nevelt alanyvesszők hossza,- a szaporítóanyag előállításának éve.

IV. A cserépben, rekeszben vagy ládában lévő szőlőnövények esetén alkalmazott eltérés

A bármilyen termesztőközegben lévő, cserépben, rekeszben vagy ládában
elhelyezett gyökeres szőlőnövények esetében, amikor az ilyen szaporítóanyag sajátosságából adódóan a zárási követelményeknek (beleértve a címkézést is) nem lehet eleget tenni:
a) a szaporítóanyagot fajtaazonos, adott esetben klónazonos és egyedszám tekintetében is megfelelően azonosított különálló tételekben kell tartani,
b) a hivatalos címke nem kötelező,
c) a szaporítóanyagot az 5. számú melléklet szerinti kísérőokmánnyal kell ellátni,
d) szállítóegységként (ládánként) a szaporítóanyag azonosítását biztosító árucímkét kell elhelyezni.


I. Betartandó feltételek

Amikor a tagállamok kísérőokmány kiállítását írják elő:
a) az okmányt legalább két példányban kell kiállítani (átadó és átvevő),
b) az okmánynak (átvevő példánya) az átadás helyétől az átvevő telephelyéig kísérnie kell a szállítmányt,
c) az okmányon fel kell tüntetni a szállítmány egyedi tételeiről szóló, az alábbi II. pontban meghatározott információkat,
d) az okmányt az átvevőnek legalább egy évig meg kell őrizni, és a hivatalos ellenőrző hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

II. A közlendő információk felsorolása

1. EK-előírásnak megfelelő
2. Előállító ország
3. Certifikációért vagy ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam, vagy betűjelük
4. Sorszám
5. Átadó (cím, regisztrációs szám)
6. Átvevő (cím)
7. Faj
8. A szaporítóanyag típusa(i)
9. Kategória (kategóriák)
10. Fajta (fajták), és adott esetben a klón(ok). A gyökeres szőlőoltványok esetén ezt az alanyra és a nemes komponensre vonatkozóan is fel kell feltüntetni
11. Kötegenkénti darabszám
12. Tétel összes darabszáma
13. Szállítás időpontja


Magyarországi forgalmazók csak az MgSzH Központja által kibocsátott, a fenti követelményeknek megfelelő kivitelű kísérőokmányt alkalmazhatják.

A certifikált szőlő szaporítóanyagok előállításának és forgalomba hozatalának növényegészségügyi ellenőrzésére és igazolására vonatkozó előírások

Az előírásokról IDE kattintva olvashat.

1. Mintavétel

1.1. A mintavétel célja
A mintavételre
- közvetlen (vizuális, érzékszervi) vizsgálat,
- laboratóriumi vizsgálat,
- ellenőrző termesztés és biológiai tesztelés céljából kerülhet sor.

A mintavételről és a vizsgálatról IDE kattintva olvashat.

Az oldal elejére.